Regulament concurs DEKALB 20T 2019 18.06.2019

TERMENI ȘI CONDIȚII

 

I.             Organizator

 

1.            Acest concurs, al cărui mecanism este descris mai jos în acest document („Concursul”) este organizat de către Monsanto România S.R.L., o societate din România, cu sediul central pe Șoseaua București - Ploiești nr.1A, Clădirea de birouri B, etajul 1, sector 1, București, România, identificată cu numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J23/1959/2009, cod unic de identificare 7957952 („Organizatorul”).

 

II.            Reguli

 

2.       Termenii şi condiţiile Concursului (denumite, în continuare, „Regulile") sunt accesibili, gratuit, oricărei entități comerciale sau persoane fizice autorizate/întreprinderi de familie care desfășoară activități de exploatare agricolă (denumite, în mod colectiv, în continuare „Întreprinderea"), prin una dintre următoarele metode:

 1. pe internet, astfel cum sunt publicate pe site-ul web www.dekalb.ro (denumit, în continuare, „Pagina concursului”);
 2. urmează a fi transmise prin e-mail oricărei persoane interesate, în baza unei cereri scrise trimise prin e-mail la ro.reception@monsanto.com sau prin poștă la sediul central al Organizatorului, situat pe Șoseaua București - Ploiești nr.1A, Clădirea de birouri B, etajul 1, sector 1, București, România, în atenția departamentului de marketing

3.            Pentru a participa la Concurs, Întreprinderile trebuie să înscrie formularul de înregistrare în concurs până la data de 15 Iunie 2019 și să semene cel puțin unul dintre produsele din lista de mai jos.

 

 • Suprafața minimă cultivată cu hibrizi de porumb DEKALB menționați în lista de mai jos  - 10 ha.
 • Întreprinderile trebuie să declare numărul parcelei (parcelelor) de teren unde hibrizii de porumb DEKALB destinați concursului vor fi semănați către Reprezentanții de vănzări via email și/sau țn scris.
 • Rezultatele obținute sunt validate și înregistrate în concurs dacă Întreprinderile au recoltat cel puțin 1 ha de porumb DEKALB în prezența reprezentantului de vânzări al DEKALB.
 • Rezultatul obținut trebuie să fie calculat și raportat la 15% umiditate.

 

Lista produselor destinate concursului

 

DKC4391

DKC4670

DKC5141

DKC5075

DKC5092

DKC5182

DKC5685

DKC5830

 

 

4.            În cursul perioadei de înscriere prevăzute la articolul 9 (denumită, în continuare, „Perioada de înscriere"), orice Întreprindere poate solicita informații suplimentare și/sau clarificări în ceea ce privește aceste Reguli prin cerere scrisă transmisă conform articolului 2, punctul (ii) de mai sus.

 

5.            Toate aceste cereri trebuie să fie soluționate într-un termen rezonabil și, în orice caz, cel mai târziu cu o zi lucrătoare înainte de expirarea perioadei de înscriere, dacă sunt trimise

Organizatorului cu cel puțin 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de expirarea perioadei de înscriere și în funcție de volumul de întrebări primite.

 

III.          Reguli obligatorii

 

6.            Prin înscrierea în Concursul prezentat în acest document, fiecare participant confirmă că a citit și înțeles aceste Reguli și că este de acord să fie obligat să le respecte. Ca urmare și prin faptul că s-a înscris în Concurs, se consideră că orice participant a acceptat în mod expres conținutul acestor Reguli.

 

IIV.            Înscrierea în concurs și eligibilitate

 

7.            Nici un fel de plată nu este necesară pentru înscrierea în Concurs sau pentru câștigarea premiilor definite la articolul 21 de mai jos (denumite, în continuare, „Premiile").

 

8.            Fără a aduce atingere caracterului general al dispoziției anterioare, achizițiile de produse Monsanto nu sunt necesare pentru a participa la Concurs și nici nu cresc sau afectează în vreun fel șansele de a câștiga Premii.

 

9.            Înscrierea în Concurs: Perioada de înscriere în acest Concurs este 12:00:01 a.m. GMT + 2 din data de 06 Iunie 2019 - 11:59:59 PM GMT + 2, 15 Iunie 2019.

 

10.          Înscrierile primite în afara perioadei de înscriere nu vor fi luate în considerare, totuși, ori de câte ori este necesar în mod rezonabil, Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi perioada de înscriere prin modificarea acestor Reguli în conformitate cu secțiunea XIII de mai jos. Cererile comune nu sunt permise.

 

11.          Pentru a se înscrie în acest Concurs, Întreprinderea trebuie:

 

 1. să prezinte Organizatorului o adresă de e-mail, denumirea completă a Întreprinderii, numele și prenumele reprezentantului Întreprinderii care efectuează înscrierea în Concurs (denumit, în continuare, „Reprezentantul Întreprinderii"), o adresă valabilă a sediului oficial din România (și anume, adresa sediului central sau a sediului social secundar, după caz) și codul poștal.
 2. să confirme că Întreprinderea relevantă care se înscrie în Concurs are sediul social în România. Informațiile furnizate vor fi folosite pentru a trimite Premiile și pentru a verifica dacă participantul este eligibil în conformitate cu aceste Reguli. Pentru a fi valabilă, fiecare înscriere trebuie să furnizeze toate informațiile solicitate în această Secțiune.

 

12.          Limita este de o înscriere pentru fiecare Întreprindere, indiferent de metoda de înscriere. Înscrierile care depășesc această limită sunt nule.

 

13.          Persoana care efectuează înscrierea în numele Întreprinderii trebuie să aibă cel puțin 18 ani la data înscrierii. Concursul se adresează numai Întreprinderilor înregistrate în România.

 

14.          Organizatorul poate (dar nu este obligat) să verifice în mod independent informațiile prezentate de reprezentantul Întreprinderii.

 

15.          Persoanele fizice și juridice care nu îndeplinesc cerințele stabilite în aceste Reguli nu vor fi eligibile să participe la Concurs și/sau să câștige Premii.

 

16.          Nu sunt eligibile să participe la Concurs: (i) agențiile de publicitate/promovare ale Organizatorului, precum și orice Întreprindere ai cărei acționari, beneficiari reali sau reprezentanți sunt persoane cu funcții de conducere, directori și angajați ai respectivelor agenții de publicitate/promovare; (ii) oricare dintre filialele și afiliații Organizatorului și orice Întreprinderi ai căror acționari, beneficiari reali sau reprezentanți sunt persoane cu funcții de conducere, directori și angajați ai Organizatorului sau ai respectivelor filiale sau societăți afiliate; (iii) orice distribuitori, reprezentanți de vânzări sau agenții de publicitate/promovare ale Organizatorului sau ale oricărora dintre filialele sau societățile afiliate acestuia și orice Întreprinderi ai căror acționari, beneficiari reali sau reprezentanți sunt persoane cu funcții de conducere, directori și angajați ai oricărora dintre entitățile de mai sus; și (iv) Întreprinderile ai căror acționari, beneficiari reali sau reprezentanți sunt membri apropiați de familie ai oricărora dintre persoanele cu funcții de conducere, directorilor sau angajaților enumerați în (i) sau (ii) sau (iii) de mai sus.

 

17.          Nu se poate accepta nicio răspundere pentru înscrierile care sunt pierdute, tardive, adresate greșit, deteriorate în timpul livrării, iar înscrierile incomplete sau ilizibile și/sau cele care nu sunt efectuate în conformitate cu Regulile nu sunt valabile.

 

18.          Sistemul va închide automat înscrierea în Concurs la expirarea perioadei de înscriere.

 

V.           Frauda

 

19.          Organizatorul are dreptul (dar nu își asumă nicio obligație) să pună în aplicare orice și toate măsurile suplimentare pentru a asigura prevenirea oricărei fraudări sau încălcări a acestor Reguli în ceea ce privește procedura de înscriere în Concurs sau atribuirea Premiilor.

 

20.          În cazul în care un participant încearcă să fraudeze Concursul prin orice mijloace, Organizatorul are dreptul să blocheze sau să anuleze înscrierea unui astfel de participant.

 

VI.          Premii

 

21.          Organizatorul va acorda următoarele premii pentru cele mai mari producții înregistrate în concurs:

 

Locul I – excursie pentru 2 (două) persoane desemnate de Întreprinderea câștigătoare către o destinație si o dată aleasă de Întreprindere (cu confirmare scrisă), în conformitate cu termenele stabilite în secțiunea 31 din prezentul regulament, cu transport, cazare și masă asigurată pentru întreaga durată a călătoriei (“excursia”) [1] având valoarea de estimată de 10.000 Euro;

 

Locul II – excursie pentru 2 (două) persoane desemnate de Întreprinderea câștigătoare către o destinație si o dată aleasă de Întreprindere (cu confirmare scrisă), în conformitate cu termenele stabilite în secțiunea 31 din prezentul regulament, cu transport, cazare și masă asigurată pentru întreaga durată a călătoriei (“excursia”) având valoarea de estimată de 7.500 Euro;

 

Locul III – excursie pentru 2 (două) persoane desemnate de Întreprinderea câștigătoare către o destinație si o dată aleasă de Întreprindere (cu confirmare scrisă), în conformitate cu termenele stabilite în secțiunea 31 din prezentul regulament, cu transport, cazare și masă asigurată pentru întreaga durată a călătoriei (“excursia”) având valoarea de estimată de 5.000 Euro[2].

 

 

21.1.      Pentru a evita orice dubiu, un câștigător poate obține doar un 1 premiu, cu excepția cazului în care aceste Reguli prevăd în mod expres altfel. Valoarea totală estimată a Premiilor pentru acest concurs este: 22,500 euro.

 

22.          Participanții nu suportă nicio taxă sau costuri pentru a se putea înscrie în Concurs și/sau revendica Premiile.

 

VII.         Descrierea premiilor

 

23.          Descrierea Premiilor sau orice imagini ale Premiilor sunt strict orientative și Organizatorul nu poate fi tras la răspundere pentru nicio diferență care ar putea exista între descriere/imagini și Premiile reale acordate participanților câștigători.

 

24.          Premiile nu pot fi schimbate, transferate și nu pot fi încasate în numerar sau în alte articole și/sau produse.

 

25.          Orice participant câștigător care îndeplinește cerințele pentru înscrierea în Concurs, astfel cum sunt definite în aceste Reguli, și care este desemnat câștigător conform procedurilor prevăzute în secțiunile VIII și X va primi unul dintre Premiile menționate în Secțiunea VI de mai sus.

 

26.          Premiile se acordă pe baza randamentelor înregistrate.

 

VIII.       Publicitate

 

27.          Organizatorul poate face publicitate Concursului pentru a informa potențialii participanți cu privire la acesta. Orice materiale publicitare folosite pentru a promova Concursul trebuie să facă trimitere la aceste Reguli și se interpretează în conformitate cu prevederile Regulilor.

 

28.          Denumirea și orașul Întrepirnderilor câștigătoare, precum și Premiile acordate acestora se publică pe pagina Concursului și pe pagina de Facebook a DEKALB ROMANIA ulterior procedurii de alocare a premiilor la data de 20 Noiembrie 2019.

 

IX.          Validarea câștigătorilor

 

29.          Pentru ca participanții selectați în conformitate cu procedura de alocare a premiilor să fie validați drept câștigători ai Premiilor, participanții relevanți vor fi contactați prin e-mail în termen de 10 zile lucrătoare de la data alocării premiilor, pentru a prezenta Organizatorului o confirmare scrisă a informațiilor furnizate la înscrierea în Concurs și documentele justificative relevante, după cum urmează:

 1. denumirea completă a Întreprinderii (certificat de înmatriculare a Întreprinderii);
 2. nume și prenume al reprezentantului Întreprinderii;
 3. documente care probează că reprezentantul Întreprinderii avea peste 18 (optsprezece) ani la data înscrierii (de exemplu, copie a actului de identitate valabil);
 4. documente care probează drepturile de reprezentare ale persoanei care a efectuat înscrierea în numele Întreprinderii și care va accepta Premiul (de exemplu, un certificat de confirmare din partea societății - „certificat constatator” în limba română, dacă nu reiese din certificatul de înmatriculare);
 5. documente care probează domeniul de activitate al Întreprinderii relevante, dacă nu reiese din certificatul de înmatriculare;
 6. adresa de e-mail furnizată de către reprezentantul Întreprinderii la momentul înscrierii;
 7. adresa poștală unde trebuie trimis Premiul.

30.          În cazul în care o Întreprindere care are succes refuză să furnizeze o confirmare a informațiilor menționate mai sus și documentele relevante sau înscrierea nu este valabilă sau încalcă aceste Reguli, Organizatorul își rezervă dreptul să anuleze cererea Întreprinderii relevante și să utilizeze Premiul relevant în orice alte scopuri, inclusiv să selecteze alt participant câștigător în termen de 5 zile de la declararea anulării respectivei cereri.

 

X.            Predarea premiilor

 

31.          Premiile vor fi transmise (excursii relevante organizate) participanților câștigători de către Organizator în termen de 180 de zile lucrătoare de la validarea finală a rezultatelor alocării premiilor.

 

32.          Premiile sunt predate, printr-o metodă care urmează să fie stabilită în mod discreționar de către Organizator și care urmează a fi comunicată reprezentanților Întreprinderilor câștigătoare.

 

33.          În cazul în care un participant câștigător respinge Premiul sau nu poate fi contactat, Organizatorul are dreptul să utilizeze Premiul în alte scopuri.

 

34.          După ce Premiile au fost transmise Întreprinderilor câștigătoare, respectivele Premii sunt considerate acceptate.

 

XI.          Descalificări și anulare

 

35.          Organizatorul își rezervă dreptul, la propria discreție și fără a fi obligat să motiveze descalificarea, să descalifice în orice moment orice înscriere care, în opinia sa, este falsificată, conține material inadecvat, prezintă orice formă de manipulare sau dacă se stabilește că participantul nu a respectat aceste Reguli. În caz de descalificare, Organizatorul își rezervă dreptul de a utiliza premiile acordate oricăror participanți descalificați în alte scopuri.

 

36.          Organizatorul își rezervă dreptul de a anula Concursul în caz de forță majoră sau caz fortuit.

 

XII.         Modificarea regulilor

 

37.          Organizatorul își rezervă dreptul să modifice aceste Reguli atunci când o astfel de acțiune este justificată în mod corespunzător, printr-un act adițional la aceste Reguli care urmează a fi publicate pe pagina Concursului.

 

38.          Participanții trebuie să verifice pagina Concursului în mod periodic, deoarece Organizatorul nu își asumă nici o obligație de a informa participanții în mod individual cu privire la modificările aduse Regulilor.

 

XIII.        Răspunderea Organizatorului și renunțarea la pretenții de către participanți

 

39.          Cu excepția cazului în care este prevăzut de dispozițiile imperative ale legii române de la care nu se poate deroga prin acte sub semnătură privată ("dispoziții imperative" în limba română), Organizatorul nu acceptă nici o răspundere pentru nicio daună, pierdere, obligații, vătămare sau dezamăgire suportată sau suferită de candidați ca urmare a înscrierii în Concurs sau a acceptării și/sau utilizării Premiilor. Organizatorul își declină orice răspundere pentru orice vătămare corporală sau prejudiciu cauzat computerului candidaților sau al oricărei alte persoane referitor la sau care rezultă din participarea la sau din descărcarea oricăror materiale în legătură cu Concursul.

 

40.          Prin înscrierea în Concursul prezentat în acest document, fiecare participant renunță prin prezentul (până la limita permisă de legislația aplicabilă) la orice pretenții față de Organizator cu privire la Concurs și la organizarea acestuia.

 

XIV.       Date cu caracter personal

 

41.          Furnizarea datelor este voluntară. Prin participarea la acest Concurs, persoana care furnizează datele sale cu caracter personal în vederea înscrierii în Concurs a Întreprinderii confirmă că Organizatorul poate prelucra datele sale cu caracter personal în scopul organizării Concursului. Organizatorul trebuie să se asigure că datele cu caracter personal sunt procesate într-un mod securizat, nefiind puse la dispoziția terților. Subiectul datelor poate solicita informații despre prelucrarea datelor sale cu caracter personal sau el/ea poate fi solicitat (ă) să își corecteze datele sau poate refuza ca datele sale să fie utilizate pentru marketing direct. În cazul în care participantul solicită ștergerea datelor sale înainte de atribuirea Premiilor, înscrierea sa va fi considerată revocată, iar el/ea nu poate participa la acest Concurs. Datele sunt prelucrate până când Concursul este finalizat, toate Premiile sunt transmise și toate cerințele legale sunt îndeplinite. Numele și detaliile de contact ale operatorului de date: Monsanto România S.R.L., o societate română cu sediul central pe Șoseaua București - Ploiești nr.1A, Clădirea de birouri B, etajul 1, sector 1, București, România, identificat la Registrul Comerțului cu nr. J23/1959/2009, cod unic de identificare 7957952, e-mail: ro.reception@monsanto.com.

 

XV.         Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor

 

42.          Concursul va fi reglementat de legea română.

 

43.          Orice litigii rezultate din sau în legătură cu Concursul sau Regulile vor fi soluționate de către instanțele române competente.