Termeni si Conditii

22.03.2017

I.             Organizatorul

 1. Prezentul concurs este organizat de către Monsanto România S.R.L., o societate cu sediul în Voluntari, Șoseaua București-Nord, nr. 10, clădirea de birouri O21, etaj 5, județul Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/1959/2009, cod unic de înregistrare 7957952 („Organizatorul”).

II.            Termeni și condiții

 1. Termenii și condițiile concursului (numite în cele ce urmează “Regulamentul)” sunt accesibile, în mod gratuit, pentru orice entități comerciale, persoane fizice autorizate și întreprinderi individuale sau familiale din România care activează în domeniul agricol (denumite în mod colectiv „Întreprindere”), prin una dintre următoarele metode:
  1. pe internet, astfel cum sunt publicate pe website-ul http://www.dekalb.ro (denumit în cele ce urmează „Pagina Concursului”);
  2. transmiterea lor prin e-mail către orice persoană interesată, în urma solicitării scrise transmise prin e-mail la ro.reception@monsanto.com sau la sediul Organizatorului, situat în Voluntari, jud. Ilfov, Șoseaua București-Nord, nr. 10, cladirea O 21, etaj 5, în atenția Departamentului Marketing.
 2. În cursul perioadei de înscriere stabilite la articolul 9 (numită în cele ce urmează “Perioada de Înscriere”), orice Întreprindere poate solicita informații adiționale și/sau clarificări în ceea ce privește prezentul Regulament, prin solicitare scrisă transmisă conform celor indicate la articolul 2, punctul (ii) de mai sus.
 3. Orice astfel de solicităre va primi răspuns într-un termen rezonabil și în orice caz nu mai târziu de o zi lucrătoare înainte de expirarea Perioadei de Înscrieri, dacă sunt transmise Organizatorului cu cel puțin 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de expirarea Perioadei de Înscrieri și în funcție de volumul de întrebări transmise.

III.          Reguli obligatorii

 1. Prin înscrierea în prezentul Concurs, fiecare participant confirmă că a citit și înțeles prezentul Regulament și că este acord să se supună acestuia.
 2. Din momentul și prin faptul înscrierii în acest Concurs, se va considera că orice participant a acceptat în mod expres conținutul prezentului Regulament.

IV.          Înscrierea în concurs și eligibilitatea

 1. Niciun fel de plată nu este necesară pentru a putea participa la prezentul Concurs, al cărui mecanism este descris mai jos („Concursul”) sau pentru a câștiga premiile definite la articolul 21 de mai jos (numite în cele ce urmează „Premiile”).
 2. Fără a aduce atingere caracterului general al celor de mai sus, achizițiile de produse Monsanto nu sunt necesare pentru a intra în Concurs și nici nu cresc sau afectează în vreun mod șansele de a câștiga Premiile.
 3. Înscrierea în Concurs: Perioada de înscriere în concurs este cuprinsă între 22 martie 2017 (ora 12:00:01 a.m. GMT + 2) si 2 aprilie 2017 (ora 11:59:59 PM GMT + 2).
 4. Solicitările de înscriere în concurs primite în afara perioadei de înscriere nu vor fi luate în considerare, însă, oricând este necesar în mod rezonabil, Organizatorul își rezervă dreptul să prelungească Perioada de înscriere printr-o modificare a prezentului Regulament, efectuată în conformitate cu Secțiunea XIII de mai jos. Solicitările de înscriere efectuate în comun nu sunt permise.
 5. Pentru a participa la Concurs, participanții trebuie să I) transmită un răspuns la întrebarea adresată de către Organizator pe Pagina concursului https://www.dekalb.ro/castiga-un-sac-gratis, II) să transmită Organizatorului o adresă de e-mail, număr de telefon, numele complet al Întreprinderii, numele și prenumele reprezentantului Întreprinderii care efectuează formalitățile de înscriere (denumit în cele ce urmează Reprezentantul Întreprinderii), adresa sediului social sau a sediului secundar înregistrat al Întreprinderii, după caz și o adresă poștală valabilă din România și III) să confirme că este un reprezentant autorizat al unei Întreprinderi cu sediul social în România. Informațiile furnizate vor fi utilizate pentru transmiterea premiilor și pentru verificarea eligibilității conform celor stabilite în prezentul Regulament. Pentru ca o înscriere să fie valabilă, trebuie să conţină toate informațiile solicitate conform prezentei Secțiuni.
 6. O Întreprindere se înscrie o singură dată pentru a participa la concurs, indiferent de metoda de înscriere. Înscrierile care depășesc această limită sunt nule.
 7. Persoana care efectuează înscrierea din partea Întreprinderii trebuie să aibă vârsta de minimă de 18 ani la momentul înscrierii. Concursul se adresează numai Întreprinderilor înregistrate în România.
 8. În acest sens, Organizatorul poate (dar nu se obligă) să efectueze verificări independente în ceea ce privește informațiile furnizate de către Reprezentantul Întreprinderii.
 9. Entitățile și persoanele care nu întrunesc condițiile din prezentul Regulament nu vor putea participa la Concurs și/sau nu vor putea câștiga Premiile.
 10. Următoarele persoane nu sunt eligibile pentru a se înscrie la Concurs: (i) agențiile de publicitate ale Organizatorului și orice Întreprindere ai cărei asociați/acționari, beneficiari ultimi sau reprezentanți sunt directorii, administratorii și angajații agențiilor de publicitate ale Organizatorului; (ii) orice filiale sau alți afiliați ai Organizatorului și orice Întreprindere ai cărei asociați/acționari, beneficiari ultimi sau reprezentanți sunt directori, administratori și angajați ai Organizatorului sau ai respectivelor filialele sau afiliații; (iii) distribuitorii, reprezentanții de vânzări sau agențiile de publicitate ale Organizatorului, precum și ai oricăreia dintre filialele și afiliații Organizatorului, precum și Întreprinderile ai cărei asociați/acționari, beneficiari ultimi sau reprezentanți sunt directori, administratori sau angajați ai celor anterior menționați; și (iv) Întreprinderi ale căror asociați/acționari, beneficiari ultimi sau reprezentanți sunt rude de gradul I ale oricărora dintre directorii, administratorii și angajații menționați la punctele (i), (ii) sau (iii) de mai sus.
 11. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru înscrieri pierdute, întârziate, transmise greșit sau deteriorate în timpul transmiterii, pentru înscrieri incomplete sau ilizibile și nici pentru cele efectuate fără a fi în conformitate cu prezentul Regulament. Astfel de înscrieri vor fi anulate.
 12. Sistemul va închide în mod automat înscrierile în Concurs la expirarea Perioadei de înscrieri.

V.           Fraude

 1. Organizatorul are dreptul (dar nu se obligă) să implementeze orice măsuri legale necesare pentru a asigura prevenirea oricărei fraudări sau încălcări a prezentului Regulament în ceea ce privește procedura de înscriere în Concurs sau în ceea ce privește câștigarea Premiilor.
 2. Dacă un participant încearcă să fraudeze Concursul prin orice mijloc, Organizatorul are dreptul de a bloca sau anula înscrierea unui astfel de participant.

VI.          Premii

 1. Premii - Organizatorul va acorda următoarele premii:
 • Hibridul DKC 4964-ambalaj 25.000 boabe

Total 25 saci (câte unul pentru fiecare câștigător) pentru cei care au declarat şi pot face dovada că au cultivat 1-3 ha de porumb

Valoarea unui sac: 190 RON (aproximativ 42 EURO)

 • Hibridul DKC 4964-ambalaj 80.000 boabe

Total 25 saci (câte unul pentru fiecare câștigător) pentru cei care au declarat şi pot face dovada că au cultivat 4-30 ha de porumb

Valoarea unui sac: 643 RON (aproximativ 129 EURO)

Valoarea totală a premiilor este de: 20825 RON, respectiv 4275 EUR la o rată de schimb de [4.5] RON/EUR.

 1. Participanții nu vor suporta niciun fel de taxe sau cheltuieli pentru a se înscrie în Concurs și/sau pentru a revendica Premiile.

VII.         Descrierea Premiilor

 1. Descrierea Premiilor sau orice imagini ale acestora sunt strict orientative și Organizatorul nu poate fi ținut răspunzător pentru eventuale diferențe dintre descrieri/imagini și Premiile efectiv acordate participanților câștigători.
 2. Premiile nu pot fi înlocuite, sunt netransferabile și nu pot fi substituite cu bani sau alte materiale și/sau produse.
 3. Orice participant câștigător care îndeplinește condițiile pentru a se înscrie în Concurs astfel cum sunt definite în prezentul Regulament și desemnat drept câștigător ca urmare a procedurilor descrise la Secțiunile VIII și X va primi unul dintre cele 50 de Premii menționate mai sus.

VIII.       Tragerea la sorți

 1. Premiile vor fi acordate în urma unei proceduri de tragere la sorți aleatorie, implementată de către Organizator prin măsuri tehnice selectate la alegerea sa. Cu toate acestea, Organizatorul va utiliza mijloace rezonabile pentru a se asigura că astfel de mijloace tehnice permit asigurarea caracterului aleatoriu al tragerii la sorți și că personalul care operează tragerea la sorți nu va altera în niciun fel acest caracter.
 2. Toate înscrierile participanților eligibili vor fi incluse în tragerea la sorți, care se va încheia în momentul în care vor fi selectate în mod aleatoriu 50 de înscrieri câștigătoare din urna conținând toate înscrierile eligibile.
 3. Tragerea la sorți va avea loc la data de 3 aprilie 2017 la sediul Organizatorului definit la articolul 1 de mai sus și va fi validată de către o comisie formată din persoane care vor fi desemnate de către Organizator la alegerea sa. Atât reprezentanții / angajații Organizatorului cât și terțe părți pot face parte din comisie. Validarea condițiilor de eligibilitate va fi efectuată în termen de 7 zile după finalizarea procedurii de tragere la sorți.

IX.          Publicitate

 1. Organizatorul poate promova Concursul pentru a informa potențialii participanți cu privire la acesta. Orice material publicitar utilizat pentru a promova Concursul va face referire la prezentul Regulament și va fi interpretat în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
 2. Numele și localitatea participanților câștigători, precum și premiile ce le-au fost acordate vor fi publicate pe Pagina Competiției și pe pagina de Facebook [www.facebook.com/dekalbro/] în termen de [2] zile de la validarea condițiilor de eligibilitate în ceea ce privește înscrierile selectate în urma procedurii de tragere la sorți, pentru o perioadă de până la 2 săptămâni.

X.            Validarea câștigătorilor

 1. Pentru ca participanții selectați în urma procedurii de tragere la sorți să fie validați drept câștigători ai Premiilor, respectivii participanți vor fi contactați prin e-mail, în termen de [5] zile de la data tragerii la sorți, pentru a furniza Organizatorului o confirmare scrisă a informațiile furnizate pentru a se înscrie în Concurs, precum și a documentelor doveditoare relevante, după cum urmează:
  1. denumirea completă a Întreprinderii (certificatul de înregistrare a Întreprinderii);
  2. numele și prenumele Reprezentantului Întreprinderii;
  3. documente care atestă faptul că Reprezentantul Întreprinderii avea peste 18 la data înscrierii (optsprezece) ani (de exemplu, o copie a cărții de identitate valabile);
  4. documente care dovedesc dreptul de a reprezenta Întreprinderea a persoanei care a efectuat înscrierea în numele Întreprinderii și care va accepta premiul (de exemplu, un certificat constatator, în măsura în care nu rezultă din certificatul de înregistrare);
  5. documente care dovedesc obiectul de activitate al Întreprinderii relevante, dacă nu rezultă din certificatul de înregistrare;
  6. documentul APIA (in copie) din care reiese că Întreprinderea a cultivat în 2016 între 1-30ha
  7. adresa de e-mail furnizată de către Reprezentantul Întreprinderii la momentul înscrierii;
  8. adresa poștală la care ar trebui livrat premiul.
 2. Dacă o Întreprindere câștigătoare refuză să furnizeze confirmarea informațiilor sus-menționate și a documentelor justificative relevante, sau dacă înscrierea este nevalidă sau încalcă prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a anula înscrierea și de a utiliza Premiul relevant pentru alte scopuri, inclusiv selectarea înscrierii unui alt participant, printr-o procedură de tragere la sorți similară celei descrise mai sus la articolul 26, organizată în termen de [7] de la anularea înscrierilor.

XI.          Livrarea Premiilor

 1. Premiile vor fi livrate participanților câștigători în termen de 14 zile lucrătoare de la validarea finală a rezultatului tragerilor la sorți.
 2. Premiile vor fi livrate în cadrul programului de lucru obișnuit, printr-o metodă selectată de Organizator la alegerea sa și care va fi comunicată reprezentanților Întreprinderilor câștigătoare.
 3. Dacă un participant câștigător refuză Premiul sau nu poate fi contactat, Premiul participantului câștigător va fi anulat și Organizatorul va avea dreptul să utilizeze Premiul pentru alte scopuri.
 4. După livrarea Premiilor către Întreprinderile câștigătoare, acestea vor fi considerate acceptate.

XII.         Descalificare și anulare

 1. Organizatorul își rezervă dreptul ca, la alegerea sa și fără a fi nevoit să furnizeze vreun argument, să descalifice orice înscriere care, în opinia Organizatorului, este falsă, conține materiale necorespunzătoare, prezintă orice formă de manipulare sau dacă se determină că înscrierea nu a fost efectuată în conformitate cu prezentul Regulament. În cazul unei descalificări, Organizatorul își rezervă dreptul de a utiliza Premiile acordate participanților descalificați în alte scopuri.
 2. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula Concursul în caz de forță majoră sau caz fortuit.

XIII.        Modificarea Regulamentului

 1. Organizatorul își rezervă dreptul să modifice prezentul Regulament oricum consideră necesar atunci când o astfel de acțiune este justificată, printr-un act adițional care va fi publicat pe Pagina Concursului.
 2. Participanții ar trebui să verifice Pagina Concursului în mod regulat, întrucât Organizatorul nu își asumă obligația de a informa participanții în mod individual în ceea ce privește modificările aduse Regulamentului.

XIV.       Răspunderea Organizatorului și renunțarea la pretenții a Participanților

 1. Sub rezerva dispozițiilor imperative ale legii române, Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru nicio daună, pierdere, datorie, vătămare sau dezamăgire suferite de către participanți ca urmare a înscrierii la Concurs sau ca urmare a acceptării și/sau folosirii Premiilor. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru niciun prejudiciu sau deteriorare a calculatorului participantului sau al oricărei alte persoane referitoare la sau care rezultă din participarea sau din descărcarea oricăror materiale conexe Concursului.
 2. Prin înscrierea în Concurs, fiecare participant renunță (în limita permisă de legislația aplicabilă) la orice pretenție împotriva Organizatorului în ceea ce privește Concursul sau organizarea acestuia.

XV.         Date personale

 1. Furnizarea datelor se face în mod voluntar. Prin participarea la prezentul Concurs, participanții sunt de acord cu faptul că Organizatorul poate procesa datele cu caracter personal ale acestora în vederea organizării Concursului. Organizatorul se va asigura că procesarea datelor cu caracter personal este efectuată într-un mod sigur și că acestea nu vor fi puse la dispoziția terțelor părți. Participanții pot solicita informații cu privire la procesarea datelor, pot solicita corectarea respectivelor date și ca acestea să nu fie utilizate pentru activități de marketing direct. Dacă participantul solicită ștergerea datelor sale cu caracter personal înainte de acordarea Premiilor, înscrierea acestuia/acesteia la Concurs va fi considerată ca fiind revocată și respectivul nu va putea participa la Concurs. Datele vor fi procesate până la finalizarea Concursului, respectiv până la livrarea tuturor Premiilor și îndeplinirea tuturor formalităților legale. Numele și datele de contact ale operatorului de date cu caracter personal: Monsanto România S.R.L., o societate cu sediul în Voluntari, Șoseaua. București Nord nr. 10, clădirea de birouri O 21, etaj 5, județul Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/1959/2009, cod unic de înregistrare 7957952, e-mail: [ro.reception@monsanto.com], înregistrată la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

XVI.       Legea aplicabilă și soluționarea disputelor

 1. Concursul va fi guvernat de legea română.
 2. Orice dispută rezultând din sau în legătură cu prezentul Concurs sau cu prezentul Regulament va fi soluționată de către instanța competentă din România.