Concurs pentru cultivatorii de rapiţӑ care ţintesc sus!

09.06.2017

Generatia 6 t

Lansӑm concursul "Generatia 6 t" pentru cultivatorii de rapiţӑ DEKALB. Vom acorda premii substanţiale, constȃnd ȋn saci cu sӑmȃnţӑ DK EXCEPTION (https://www.dekalb.ro/rapita/samanta-rapita/dkexception) ṣi DK EXPRESSION (https://www.dekalb.ro/rapita/samanta-rapita/dkexpression).
Iar pentru fermierii care obţin o producţie ce depӑṣeṣte 6 t/ha existӑ ṣi o recompensӑ suplimentarӑ!

Echipa DEKALB

 

TERMENI ȘI CONDIȚII

I.             Organizatorul

1.            Prezentul concurs, al cărui mecanism este descris mai jos („Concursul”) este organizat de Monsanto România S.R.L., o societate românească, cu sediul ȋn Șoseaua București-Nord nr. 10, Clădirea de birouri O21, etajul 5, Voluntari, Județul Ilfov, România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J23/1959/2009, Cod Unic de Înregistrare 7957952 („Organizatorul”).

II.            Reguli

2.            Termenii și condițiile Concursului („Regulile”) sunt puse la dispoziție cu titlu gratuit oricărei persoane juridice sau persoane fizice autorizate/întreprinderi de familie din România, care activează în domeniul exploatațiilor agricole („Întreprinderea”), prin una dintre următoarele metode:

 1. pe internet, astfel cum sunt publicate pe site-ul web www.dekalb.ro („Pagina Concursului”);
 2. urmează a fi trimisă prin e-mail oricărei persoane interesate, pe baza unei cereri scrise (cu precizarea datelor de contact și a celor referitoare la Concurs) trimisă prin e-mail la ro.reception@monsanto.com ṣi fabian.badescu@monsanto.com sau prin intermediul reprezentantului de vȃnzӑri local al Monsanto Romȃnia SRL

3.            Cel mai târziu cu trei zile lucrătoare înainte de 30 iunie 2017, orice Întreprindere poate solicita informații suplimentare și/sau clarificări cu privire la prezentele Reguli, prin cerere scrisă transmisă în conformitate cu articolul 2, punctul (ii) de mai sus, iar răspunsurile la acestea vor fi formulate într-un termen rezonabil și, în orice caz, cu cel puțin o zi lucrătoare înainte de 30 iunie 2017.

III.           Reguli obligatorii

4.            Prin înscrierea în Concursul avut în vedere de prezentul document, fiecare participant confirmă că a citit și a înțeles aceste Reguli și că este de acord să le respecte.

5.            Orice participant, în momentul înscrierii și participării la concurs, se consideră că a acceptat în mod expres conținutul acestor Reguli.

IV.          Înscrierea în Concurs și eligibilitate

6.            Niciun fel de plată, în afara costurilor comerciale aferente achiziției Produselor, astfel cum sunt definite în articolul 8 (ii) (a) de mai jos, precum și a costului semănării/recoltării acestora, toate conform condițiilor pieței, nu este necesară pentru înscrierea în Concurs sau pentru câștigarea premiilor definite în articolul 18 de mai jos (denumite, în continuare, „Premiile”).

7.            Orice cereri de înscriere în Concurs primite după data de 30 iunie 2017 nu vor fi luate în considerare, cu toate acestea, ori de câte ori este necesar în mod rezonabil, Organizatorul își rezervă dreptul să prelungească acest termen printr-o modificare a acestor Reguli, în conformitate cu Secțiunea XI de mai jos. Cererile de înscriere comune nu sunt admise.

8.            Pentru a fi eligibilă să ia parte la acest Concurs, Întreprinderea trebuie:

 

 1. să depună formularul de înscriere în Concurs, anexat la prezentul ca Anexa 1 furnizat de prin e-mail sau de cӑtre reprezentantul de vȃnzӑri local al Monsanto Romȃnia SRL, completat în mod corespunzător conform clauzei 9 de mai jos, până la data de 30 iunie 2017 inclusiv, și (ii) să îndeplinească în mod cumulativ următoarele cerințe:

 

 1. să semene oricare dintre următorii hibrizi DEKALB: DK EXCELLIUM, DK EXCEPTION, DK EXODUS, DK EXPRESSION, DK EXPRIT, DK EXSTORM, DK IMIDO CL, DK IMMINENT CL, DK IMPRESSION CL („Produsele”) pe o suprafață minimă cultivată de 25 de hectare de rapiţӑ DEKALB;
 2. să declare adresa, numărul cadastral și numărul de carte funciară (dacă este cazul) sau numărul parcelei/parcelelor de teren din registrele agricole ținute de primăriile competente (în cazul în care numărul cadastral și/sau numărul de carte funciară nu sunt disponibile) ale terenului pe care vor fi semănate Produsele pentru Concurs; în cazul în care o parte dintre informațiile menționate în prezentul articol 8 (ii) (b) nu este disponibilă, acest fapt va fi precizat în mod expres împreună cu motivele relevante (de exemplu, nu există înregistrare în cartea funciară a terenului, nu există documentația cadastrală a terenului, etc.);
 3. să desfășoare procesul de validare a rezultatelor prin recoltarea a cel puțin 1 ha de recoltă rezultată din oricare dintre Produse în prezența reprezentantului Organizatorului, în perioada următoare ....................................2017 (se completeazӑ de mȃnӑ, ȋn funcţie de fiecare caz ȋn parte)

9.            În formularul de înscriere, Întreprinderea va furniza Organizatorului și următoarele informații (aceste informații vor fi utilizate pentru a transmite Premiile și pentru a verifica eligibilitatea participantului în legătură cu înscrierea în Concurs, în conformitate cu prezentele Reguli. Pentru ca aceste cereri de înscriere să fie valabile, fiecare cerere trebuie să furnizeze toate informațiile solicitate în cele de față, cu excepția cazului în care nu sunt disponibile, pentru partea din informațiile menționate în articolul 8 (ii) (b), astfel cum se precizează acolo): o adresă de e-mail, denumirea integrală a Întreprinderii, numele și prenumele persoanei care depune cererea de înscriere în concurs în numele Întreprinderii, care trebuie să aibă cel puțin 18 ani, o adresă valabilă a sediului din România (adică, adresa sediului central sau al sediului social al Întreprinderii, după caz) și codul poștal; informațiile de aici vor fi utilizate pentru a transmite Premiile și pentru a verifica eligibilitatea participantului în legătură cu înscrierea în Concurs, astfel cum se prevede în aceste Reguli. Pentru ca înscrierile să fie valabile, fiecare cerere trebuie să furnizeze toate informațiile solicitate aici, cu excepția informațiilor menționate în articolul 8 (ii) (b);

 1. Să confirme că Întreprinderea în cauză care se înscrie în Concurs are un sediu central înregistrat în România;
 2. Confirmarea că terenul de pe care vor fi recoltate Produsele este deținut sau utilizat în mod legal de Întreprinderea care depune formularul, furnizând detalii (tip, părți, dată) cu privire la titlul în baza căruia deține sau utilizează terenul.

 

 

 

10.          Se permite doar o singură cerere de înscriere din partea unei Întreprinderi, indiferent de metoda de depunere. Cererile de înscriere care depășesc această limită sunt nule.

 

11.          Persoana care înscrie Întreprinderea („Reprezentantul Întreprinderii”) trebuie să aibă cel puțin 18 ani la data înscrierii.

 

12.          Organizatorul poate (dar nu este obligat) să efectueze verificări independente cu privire la informațiile depuse de Reprezentantul Întreprinderii.

 

13.          Întreprinderile care nu îndeplinesc cerințele sau în legătură cu care respectarea acestor cerințe nu poate fi verificată în mod rezonabil (de exemplu, în cazul în care anumite informații prevăzute de articolul 8 (ii) (b) de mai sus lipsesc sau în cazul în care informațiile depuse în temeiul articolului 9 nu sunt corecte), prevăzute în aceste Reguli, nu vor fi eligibile să participe la Concurs și/sau să câștige Premiile.

14.          Nu sunt eligibili să participe la Concurs:

(i) agențiile de publicitate/promovare ale Organizatorului, precum și orice Întreprindere ai cărei acționari, beneficiari efectivi sau reprezentanți sunt persoane cu funcții de conducere, administratori sau angajați ai agențiilor de publicitate/promovare menționate;

(ii) oricare dintre filialele sau entitățile afiliate ale Organizatorului și orice Întreprinderi ai cărei acționari, beneficiari efectivi sau reprezentanți sunt persoane cu funcții de conducere, administratori și angajați ai Organizatorului sau ai filialelor sau entităților afiliate menționate; și

(iii) Întreprinderile ai căror acționari, beneficiari efectivi sau reprezentanți sunt membri apropriați ai familiei oricărora dintre persoanele cu funcții de conducere, administratorilor sau angajaților menționați în (i) sau (ii) de mai sus.

15.          Nu se acceptă nici o responsabilitate pentru cererile de înscriere care sunt pierdute, tardive, greșit îndreptate sau deteriorate în cursul expedierii, nici pentru cererile ilegale și/sau pentru acele cereri care nu au fost formulate în conformitate cu Regulile și nici pentru cele considerate incomplete. Toate aceste cereri nu sunt valabile.

V. Frauda

16.          Organizatorul are dreptul (dar nu își asumă nici o obligație) să pună în aplicare orice și toate măsurile suplimentare pentru asigurarea prevenirii oricărei fraude sau încălcări a acestor Reguli din punct de vedere al procedurii de înscriere în Concurs sau al acordării Premiilor.

17.          În cazul în care un participant încearcă să fraudeze Concursul prin orice mijloace, Organizatorul are dreptul să nu ia în considerare înscrierea în concurs a acestui participant.

VI. Premiile

18.          Organizatorul va acorda următoarele premii Întreprinderii (Întreprinderilor) care au înregistrat primele trei rezultate în Concurs (în fiecare caz - sub 6 tone la hectar) („Premiile”):

 • Locul I - 40 (hibrizii DK EXCEPTION, DK EXPRESSION) saci cu semințe de rapiță (1,5 milioane semințe/sac);
 • Locul 2 - 30 (hibrizii DK EXCEPTION, DK EXPRESSION) saci cu semințe de rapiță (1,5 milioane semințe /sac); și
 • Locul 3 - 20 (hibrizii DK EXCEPTION, DK EXPRESSION) saci cu semințe de rapiță (1,5 milioane semințe/sac);

 

Orice întreprinderi care obține o recoltă de peste 6 tone la hectar va primi 60 de saci cu semințe de rapiță (1,5 milioane semințe/sac) din hibrizii DK EXCEPTION, DK EXPRESSION).

 

Valoare Premiului per sac este de 920 RON (aproximativ 204 EURO).

 

19.          Premiile nu pot fi schimbate și nu pot fi încasate în numerar sau în alte articole și/sau produse.

VIII.        Publicitate

20.          Organizatorul poate face publicitate Concursului cu scopul de a informa posibilii participanți cu privire la acesta. Orice materiale publicitare utilizate în vederea promovării Concursului vor face trimitere la aceste Reguli și vor fi interpretate în conformitate cu prevederile Regulilor.

21.          Numele și orașul participanților care au câștigat, precum și Premiile acordate acestora vor fi publicate pe Pagina Concursului și pe pagina de Facebook a DEKALB ROMANIA în termen de 10 zile de la anunțarea câștigătorilor.

IX.           Remiterea premiilor

22.          Premiile vor fi remise participanților câștigători de către Organizator în termen de 180 de zile lucrătoare de la data validării finale a rezultatelor în conformitate cu condițiile prevăzute în clauza 8.

23.          Premiile vor fi livrate în cursul orelor normale de lucru, printr-o metodă care urmează a fi stabilită de Organizator, la discreția acestuia, și care va fi comunicată reprezentanților Întreprinderilor câștigătoare.

24.          În cazul în care un participant câștigător respinge Premiul sau nu poate fi contactat, Premiul participantului câștigător va fi anulat, iar Organizatorul are dreptul să utilizeze Premiul în alte scopuri.

25.          Premiile se consideră acceptate după ce au fost livrate Întreprinderilor câștigătoare.

X.            Descalificări și anulare

26.          Organizatorul își rezervă dreptul, la discreția sa și fără a trebui să își motiveze, să descalifice orice înscriere, în orice moment, care, în opinia sa, este falsificată, conține materiale necorespunzătoare, prezintă orice formă de manipulare sau în cazul în care se stabilește că respectivul candidat nu a respectat aceste Reguli. În cazul descalificării, Organizatorul își rezervă dreptul să aloce în alte scopuri Premiile acordate oricăruia dintre participanții descalificați.

27.          Organizatorul își rezervă dreptul să anuleze Concursul în caz de forță majoră sau de caz fortuit.

XI.           Modificarea Regulilor

28.          Organizatorul își rezervă dreptul să modifice prezentele Reguli în cazul în care această acțiune este justificată în mod corespunzător, printr-un act adițional la aceste Reguli care urmează a fi publicat pe Pagina Concursului.

29.          Participanții trebuie să verifice în mod periodic Pagina Concursului, deoarece Organizatorul nu își asumă nicio obligație legată de informarea individuală a Participanților cu privire la modificarea Regulilor.

XII.         Răspunderea Organizatorului și renunțarea la reclamații de către participanți

30.          Cu excepția cazului în care rezultă din dispoziții cu caracter obligatoriu ale legislației române de la care actele cu caracter private nu pot deroga („dispoziții imperative” în limba română), Organizatorul nu acceptă nicio responsabilitate pentru nicio daună, pierdere, obligație, vătămare sau dezamăgire suferită de către participanți ca rezultat al înscrierii în Concurs sau al acceptării și/sau utilizării Premiilor. Organizatorul neagă orice răspundere pentru orice vătămare sau daună cauzată celor înscriși sau computerului oricărei alte persoane referitoare la sau care rezultă din participarea la sau din descărcarea oricăror materiale privind Concursul. Niciuna dintre aceste Reguli nu exclude răspunderea Organizatorului pentru moartea, vătămarea personală sau frauda rezultată din neglijența sa.

31.          Prin înscrierea în Concursul avut în vedere aici, fiecare participant renunță prin prezentul (în limita permisă de legislația aplicabilă) la orice reclamații împotriva Organizatorului, referitoare la Concurs și la organizarea acestuia.

XIII.        Datele cu caracter personal

 

32.          Datele se furnizează în mod voluntar. Prin participarea la Concurs, persoana fizică care furnizează datele sale personale în vederea înscrierii Întreprinderii în Concurs este de acord că Organizatorul poate prelucra datele sale personale în scopul organizării Concursului. Organizatorul trebuie să asigure că datele personale sunt prelucrate într-un mod sigur, nu pot fi puse la dispoziția terților. Participantul/a poate solicita informații cu privire la prelucrarea datelor sale personale sau el/ea poate solicita corectarea datelor sale sau ca datele sale să nu fie utilizate pentru marketing direct. În cazul în care participantul/a solicită ștergerea datelor sale înainte de acordarea Premiilor, înscrierea sa va fi considerată revocată și el/ea nu poate participa la Concurs. Datele sunt prelucrate până când Concursul este finalizat, toate Premiile sunt livrate și toate cerințele legale sunt îndeplinite. Numele și datele de contact ale operatorului de date: Monsanto România S.R.L., o societate din România, cu sediul la Șoseaua București – Nord nr.10, Clădirea de birouri O21, etajul 5, Voluntari, Județul Ilfov, România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J23/1959/2009, Cod Unic de Identificare 7957952 , e-mail: ro.reception@monsanto.com.

 

 

XIV.        Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor

 

33.          Concursul este reglementat de legea română.

 

34.          Orice dispute care rezultă din sau în legătură cu Concursul sau cu Regulile vor fi soluționate de către instanțele competente din România.